Nye kontrakter på nærmere 100 millioner kroner

Goto English version

GOT Skogsøy har signert avtaler på to nye fiskebåter til nærmere 100 millioner kroner.

Det har vært jobbet godt i GOT Skogsøy over lang tid og det nye året starter med signering av to fiskebåter. Andre Rustad, Managing Director i GOT Skogsøy, har denne uken vært på reise Nord i Norge for å signere flere avtaler om levering av fiskebåter.

Fiskebåter
Den første båten er en 14,99 meter kombinert for Snurrevad og Not Fiskebåt. Kjøper er Flipper II AS og reder Jarle Troland Glesnes fra Austevoll. Glesnes var tydelig på at han fikk mest for pengene ved og velge GOT Skogsøy, både kvalitet og plass.  Det synes Rusta er godt å høre.

Jarle Troland Glesnes og Andre Rustad

Den andre båten er en 20.99 meter Snurrevad og Line Fiskebåt. Bestiller er Joker Fisk AS med redere, far og sønn Ketil og Rune Tetlie fra Vestvågøy i Lofoten. Dette blir bra og litt skummelt sier far Ketil. Vi trengte å fornye oss, og er fornøyd med Skogsøy som samarbeidspartner, sier sønn Rune. Fornøyd er også en stolt Andre Rustad.

Ketil og Rune Tetlie og Andre Rustad med tegninger av båten.

Bygges i Norge
Båtene bygges i Mandal og blir spekket med utstyr fra hele GOT konsernet. “Våre selskaper leverer utstyr med høy kvalitet. Vi satser på innovasjon og utvikling, og kompetansen på Sørlandet er stor” sier Tor Henning Ramfjord, CEO/ Partner i GOT. Han forteller videre om teknologi, mekatronikk og ikke minst om den nye satsingen på digitale styresystemer.

Nytt kontroll system
Fiskebåtene fra GOT Skogsøy vil i fremtiden leveres med nytt prosess-styrt brosystem utviklet ved GOT Technology i Mandal. “Det handler om å få redusert kompleksiteten under bruk og å få ned antall trykk for fiskeren.  Da kan de fokusere mer på selve fisket” sier R&D Manager Ole Erik Grostøl. Han viser eksempler på enkelheten ved iPad lignende styringssystemer. Selv om det er ny design og ny teknologi er det likevel mulig å kjenne igjen funksjonene.

De grafiske bildene av ventilstyringen med spyleknapper er kjent og kjært fra tidligere systemer, forskjellen er at de her er samlet på en oversiktlig og grei skjerm. Det lages også enklere modus innstillinger, som at båten settes i «Fiskemodus» ved at man med ett trykk setter båten klar for fiske, dvs. riktig lys, oppstart av HPU, generatorer etc.

Det blir stor aktivitet i GOT og på Gismerøya i Mandal i 2020. De nye båtene føyer seg inn i rekken av flere flotte fartøyer som skal produseres fremover. Dette er nok et gjennombrudd for GOT satsing innen den blå næring og fiskeri sier Tor Henning Ramfjord, CEO/ Partner i GOT.

GOT Skogsøy takker for tilliten og vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene.


GOT Skogsøy has signed contracts for two new fishing vessels with a value of almost NOK 100 million.

It has been hard work for Skogsøy and a lot of good effort has been put down for a periode of time, and the new year started off with signing of contracts for two new fishing vessels. Andrè Rustad, Managing Director for GOT Skogsøy, has the last week been travellig in North Norway for signing more contracts for supply of fishing vessels.

Fishing vessels
The first vessel is a 14,99 m combined for Danish purse seine fishing vessel and purse seine fishing vessel. The buyer is Flipper II AS and owner is Jarle Troland Glesnes from Austevoll. Glesnes is clear on the fact that he got best value for money by selecting GOT Skogsøy as supplier of the vessel, both quality- and spacewise. Which of course Andrè Rustad is happy to hear.

Jarle Troland Glesnes and Andrè Rustad.

The other vessel is a 20,99 m Danish purse seine fishing vessel and line hauler fishing vessel ordered by Joker Fisk, with the owners father and son Kjetil and Rune Tetlie from Vestvågøy in Lofoten. We look forward to the time ahead, this will be good and a little scary, says father Kjetil. We were in need for renewal, and we are very happy with Skogsøy as collaborator, says son Kjetil. Happy and proud is also Andrè Rustad.

Kjetil and Rune Tetlie and Andrè Rustad with a drawing of the vessel.

Built in Norway.
The vessels will be built in Mandal and be designed with equipment from companies within the GOT group. «Our companies deliver high quality equipment. We focus on innovation and development, and South Norway has a high level of comptence» says Tor Henning Ramfjord, CEO/Partner in GOT. He also focuses on technology, mechatronics and especially the new commitment to digital control systems.

New control system
The fishing vessels from GOT Skogsøy will in the future be delivered with new process controlled bridge control system developed by GOT Technology in Mandal. «It is all about reducing the complexity during use and to reduce the number of keystrokes for the fisherman. By this, he can focus on the fishing itself» says R&D Manager Ole Erik Grostøl. He shows examples of the simlicity by iPad-like control systems. Even though this is new design and new technology, it is still possible to recognize the functions.

The graphic pictures of the valvecontrol with flush buttons is familiar from previous systems, the difference is that here everything is gathered into one, well organized screen. There are also predefined simple mode settings, e.g. by choosing «Fish modus», the vessel will be ready for fishing,  i.e. corect lightning, start-up of HPU, generators etc.

There will be high activity in GOT and at Gismerøya in Mandal in 2020. The new vessels join the ranks of several great vessels to be produced in the time ahead. «This in another break-through for GOT`s focus within the blue nourishment and fishing» says Tor Henning Ramfjord, CEO/Partner in GOT.

GOT Skogsøy is grateful for the confidence and we are looking forward to starting the work.